Правила посещения комплекса

1.1. Park|Resort «Сегіз көл» қала сыртындағы клубы (бұдан әрі мәтін бойынша – «Кешен») жеке клуб болып табылады. Құрметті қонақ, сіз клуб аумағында әрекет ететін бірқатар Нормалар мен Ережелермен танысуыңыз қажет. 

1.2. Осы Ережелер:

— Кешен аумағында Қонақтардың мінез-құлқына қойылатын талаптарды белгілейді;

— Қонақтардың кешен аумағына кіру және шығу тәртібіне қойылатын талаптарды белгілейді;

— Кешеннің термалды SPA орталығында және жағажай клубында қонақтардың келуі мен жүріс-тұрысы ережелеріне қатысты талаптарды белгілейді және шарттарды анықтайды;

— кешеннің электромобильдерін, қайықтарын, катамарандарын, велосипедтерін және басқа да жабдықтарын жалға алу тәртібіне қатысты талаптар мен шарттарды белгілейді;

— кешен аумағында балық аулауды жүзеге асыру ережелеріне қатысты талаптар мен шарттарды белгілейді;

— қонақ пен кешен арасындағы қатынастардың шарттық сипатын белгілейді, тараптардың негізгі құқықтары мен міндеттерін қамтиды, бірқатар маңызды шарттарды қамтиды, олар орындалмаған жағдайда осы Ереже нысанындағы шарт жасалмаған болып саналады, ал Тараптар арасындағы қатынастар, тиісінше, туындамаған болып саналады.

 

Тараптар осы Ережелерде көрсетілгендей «Ережелер» және «Шарт» терминдерін тең мағыналы деп санауға уағдаласты.

1.3. Осы Қағидалар бір жағынан кешен мен екінші жағынан қонақтың арасындағы шарттық құқықтық қатынастарды белгілейтінін ескере отырып, кешен осымен қонаққа ҚР АК 378-бабының 1-тармағында келтірілген оның заңды дефинициясына сәйкес «Шарт» термині екі немесе бірнеше адамның азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы келісімі түсінілетіндігі туралы хабарлайды.

            ҚР АК 380-бабы 1-тармағының ережелерінде көрсетілгендей, азаматтық құқықтық қатынастарға қатысушыларға шарт жасасу еркіндігін беретін және шарт жасасуға мәжбүрлеуге жол бермейтін шарт бостандығының жалпыазаматтық қағидатын назарға ала отырып, Тараптар, біріншіден, қонақ азаматтық айналым субъектісі ретінде кешенмен шарттық құқықтық қатынастарға түсу немесе осындай шарт жасасудан бас тарту туралы сұрақты жеке өіз және кешен тарапынан ешқандай мәжбүрлеусіз шешетінін айқындайды; екіншіден, кешенмен шарттық құқықтық қатынастарға түсу кезінде қонақ кешен тарапынан осындай шарт жасасуға қандай да бір мәжбүрлеудің жоқтығын айтады; үшіншіден, шартқа қатысушы тараптар өзара шарттық құқықтық қатынастарға түсе отырып, әртүрлі шарттардың элементтерін (аралас деп аталатын) қамтитын осындай шарт жасасу құқығын толық іске асырады.

1.4. Тараптар осы ережелерге Шарт күшін беретіндіктен және оны әртүрлі шарттардың элементтері бар азаматтық-құқықтық шарттың бір түрі деп санайтындықтан (аралас шарт) олар оны жасасудың және заңдық күшіне енудің мынадай арнайы тәртібін белгілейді: қонақтың кешен аумағында болған уақытына қарамастан, қонақтың кешен аумағына өту фактісін кешен әкімшілігі Қонақтың кешен офертасымен (Шарт күші бар берілген ержелер) акцептісі ретінде қарастырады (біржола келісім беру) және төмендегілерді білдіреді:

а) кешеннің қонағы мен әкімшілігі осы Шарттың барлық маңызды талаптары туралы келісті (осы Ереженің 2.3-тармағын қоса алғанда);

б) қонақ осы ережелермен танысып, олармен толық келіседі, кешен көрсететін қызметтердің барлық ерекшеліктері туралы хабардар болады және оларды мүлтіксіз сақтауға міндеттенеді;

в) қонақ кешен аумағына өткен сәттен бастап кешен оған Шартта көрсетілген мерзімде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес тиісті сапада қызметтерді көрсетуге міндеттенеді.

 1.5. Осы ережелерден басқа, кешен аумағында Арнайы ережелер әзірленді және қолданылады, олармен қонақ кешен аумағында пайдалана алатын белгілі бір қызметті таңдау кезінде таныса алады. Барлық ережелер толық көлемде және қысқартусыз, мәтін бойынша төменде келтірілген. Мұндай арнайы ережелер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.6. Кешен қонаққа кешен аумағында бейнебақылау жүйесі жұмыс істейтіні туралы хабарлайды.

1.7. Кешен қонаққа кешен аумағында кафелер мен мейрамханалар желісі жұмыс істейтіні туралы хабарлайды, онда қонақ кафелер мен мейрамханаларда жұмыс істейтін тағамдар мен сусындар таңдауына сәйкес, мәзірде белгіленген бағалар бойынша қызмет көрсетіледі.


1.1. Загородный Клуб «Восемь Озёр» Park|Resort (далее по тексту – «Комплекс») является частным клубом, на территории которого действует ряд Норм и Правил, с которыми Вам, уважаемый Гость, предстоит ознакомиться.

1.2.Настоящие Правила:
     — устанавливают требования к поведению Гостей на территории Комплекса;
     — устанавливают требования к порядку прохождения Гостей на территорию и с территории Комплекса;
     — устанавливают требования и определяют условия, относящиеся к правилам посещения и поведения Гостей в Термальном

SPA центре и Пляжном клубе Комплекса;
— устанавливают требования и условия, относящиеся к порядку проката электромобилей, лодок, катамаранов, велосипедов и прочего оборудования Комплекса;

— устанавливают требования и условия, относящиеся к правилам осуществления рыбной ловли на территории Комплекса;

— устанавливают договорной характер отношений между Гостем и Комплексом, содержат основные права и
обязанности сторон, определяют ряд существенных условий при недостижении которых, договор, в форме настоящих Правил, будет считаться незаключенным, а взаимоотношения между сторонами, соответственно, не возникшими.

 

Стороны настоящим договорились считать равнозначными по смыслу термин «Правила» и термин «договор», как они представлены в настоящих Правилах.

1.3.Учитывая, что настоящие Правила устанавливают договорные правоотношения между Комплексом с одной стороны и Гостем с другой, Комплекс настоящим информирует Гостя о том,что под термином «договор» согласно его легальной дефиниции, приведенной в пункте 1 статьи 378 ГК РК понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей..

Принимая во внимание общегражданский принцип свободы договора, предоставляющий участникам гражданских правоотношений свободу в заключении договора и не допускающий понуждение в заключении договора, как то вытекает из положений пункта 1 статьи 380 ГК РК, Стороны констатируют, что, во-первых, Гость, как субъект гражданского оборота самостоятельно и без понуждения со стороны Комплекса, решает вопрос о том, вступать ли ему, Гостю в договорные
правоотношения с Комплексом или отказаться от заключения такого договора; во-вторых, при вступлении в договорные
правоотношения с Комплексом, Гость констатирует отсутствие какого-либо понуждения со стороны  Комплекса на заключение такого договора; в третьих,стороны – участники договора, вступая в договорные правоотношения между собой полностью
реализуют право на заключение такого договора, который содержит в себе элементы различных договоров (так называемый смешанный договор).

1.4.Поскольку стороны придают настоящим Правилам силу договора и считают его разновидностью гражданско-правового договора с элементами различных договоров (смешанный договор) они устанавливают следующий специальный порядок его заключения и вступления в юридическую силу: факт прохождения Гостя на территорию Комплекса, вне зависимости от времени нахождения Гостя на территории Комплекса, расценивается Администрацией Комплекса как акцепт (однозначное согласие) Гостя с офертой Комплекса (настоящими Правилами, имеющими силу договора) и означает, что:

а) Гость и Администрация Комплекса договорились обо всех существенных условиях данного договора (включая пункт 2.3. Правил);

б) Гость, ознакомившись с настоящими Правилами, полностью с ними согласен, информирован обо всех особенностях оказываемых Комплексом услуг и обязуется неукоснительно их соблюдать;

в) Комплекс, с момента прохождения Гостя на территорию Комплекса обязуется оказать услуги, предоставляемые на территории Комплекса в обусловленные сроки и с надлежащим качеством, согласно норм действующего законодательства Республики Казахстан.

1.5. Помимо настоящих Правил, на территории Комплекса разработаны и действуют Специальные правила, с которыми Гость может ознакомиться при выборе той или иной услуги, которой Гость может воспользоваться на территории Комплекса. Все такие правила приведены в полном объеме и без изъятий, ниже по тексту. Такие Специальные правила будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.

1.6. Комплекс информирует Гостя о том, что на территории Комплекса действует система видеонаблюдения.

1.7. Комплекс информирует Гостя о том, что на территории Комплекса действует сеть кафе и ресторанов, в которых Гость будет обслужен согласно действующего в кафе и ресторанах ассортимента блюд и напитков, по ценам, установленным в меню таких кафе и ресторанов.

2.1. Кешен аумағында қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында әкімшілік кешен аумағына кіруге рұқсат беруден бас тартады:
 2.1.1. суық және атыс қаруы бар адамдарға (оның ішінде газ, жүйке-паралитикалық, травматикалық, пневматикалық, жарылғыш әсер ететін қарулармен, электрошокерлермен, аэрозольдік бүріккіштермен және т. б.);
 2.1.2. улы және / немесе уландырғыш заттар мен газдары бар адамдарға;
 2.1.3. есірткі және уытты заттары бар адамдарға;
 2.1.4. мінез-құлқында алкогольдік, есірткілік немесе өзге де мас болу белгілері анық көрінетін адамдарға, сондай-ақ айқын көрінетін агрессивті және / немесе адекватты емес мінез-құлқы бар адамдарға;
  2.1.5. жұқпалы аурулардың көрнекі белгілері бар адамдарға, лас және арнайы жұмыс киімінде, сондай-ақ өзінің сыртқы түрімен және іс-әрекетімен Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын жалпы қабылданған мораль, адамгершілік және әдеп нормаларын бұзатын адамдарға;
 2.1.6. үй жануарлары бар адамдарға;
 2.1.7. кешеннің тұрақ аймағы аумағында спирттік ішімдіктер ішетін адамдарға;
 2.1.8. өзімен бірге кешен аумағына алкогольді және алкогольсіз сусындарды алып келуге тырысатын адамдарға;
 2.1.9. заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз 18 жасқа толмаған кәмелетке толмаған адамдарға;
 2.1.11. кешен аумағында әрекет ететін және қонақтың қол жүгін және өзге де жолжүгін тексеру жөніндегі металл детектор арқылы өтуді қамтитын міндетті тексеру рәсімінен өтуден бас тартқан адамдарға (осымен кешен қонаққа тексеру рәсімінен өту, ол түсіндірмелі тармақта келтірілгендей, осы Шарттың Елеулі талабы болып табылатындығы туралы хабарлайды, бұл туралы кешен тікелей қонаққа мәлімдейді).
2.2. Қонақтардың кешен аумағына өтуі осы Ережелермен міндетті түрде таныса отырып, кешеннің тұрақ аймағының жанында орналасқан «Ресепшн» аймағы арқылы ғана жүзеге асырылады.
2.3. Осымен кешен қонаққа Қазақстан Республикасының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес кешенде қонақтың алдында мемлекет белгілеген бірқатар міндеттемелер туындайтындығы туралы хабарлайды, мұнда басқа міндеттемелермен қатар бірқатар императивті талаптар бар:

— тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша;

— кешен аумағында өткізілетін/көрсетілетін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) тиісті сапасын қамтамасыз ету бойынша («Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының талаптарына сәйкес);

— сондай-ақ тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және оны әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналым, тасымалдау, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қойылатын талаптардың кешенін сақтау бойынша,

жоғарыда аталған міндеттемелерді орындау аясында кешен, кешен аумағында қонақтардың улану жағдайларын болдырмау үшін, үй өндірісінің тамақ өнімдерімен, сондай-ақ кешен аумағынан тыс жерде қонақ сатып алған тамақ өнімдерімен, қонақтың «Ресепшн» аймағы арқылы өтуі кезінде өнімнің қауіпсіздігін куәландыратын және оның өндірілген орнын растайтын құжаттары жоқ тамақ өнімдері мен  сусындарды (бір адамға 1 литр су есебінен бөтелкедегі суды және кішкентай балалар, жүкті және бала емізетін аналарға арналған арнайы тағамды қоспағанда) Кешен аумағына тасымалдануына жол бермейді.

Кешен 2.3-тармақтың бірінші абзацында белгіленген осы Шартты қонақтар мен кешен арасында жасалатын Шарттың елеулі талабы болып есептейді,  бұл туралы Ережелердің осы тармағында қонаққа мәлімдейді.

2.4. «Елеулі шарт» терминін басқаша түсіндіруді болдырмау үшін Кешен осымен қонаққа шарттың елеулі талаптары, Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес шарттың мәні туралы шарттар, осы түрдегі шарттар үшін маңызды деп танылған немесе қажетті шарттар, сондай-ақ Тараптардың бірінің өтініші бойынша келісімге қол жеткізуге тиіс барлық шарттар түсінілетіндігі туралы хабарлайды (ҚР АК 393-бабы 1-тармағының екінші абзацы).
            Осы Ережелерде (шартта) сипатталған рәсімдерді сақтай отырып, қонақтың кешен аумағына өту фактісі Тараптар арасында туындайтын құқықтық қатынастардың барлық елеулі шарттары бойынша келісімге қол жеткізу болып табылады.
Қонақтың кешен аумағына өту фактісі, заңды фактінің пайда болуы тұрғысынан – Тараптар арасында жасалған келісім-шарт, бұл қонақ пен кешен арасындағы азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуына бағытталған қонақтың нақты, біржақты конклюденттік әрекет жасау фактісі.
Сондай – ақ, кешен қонаққа мәтінде келтірілген маңызды шарттардың кез келген ережелерімен келіспеген жағдайда, кешен мен қонақ арасындағы шарт жасалмаған болып есептелетінін, бірақ Тараптардың құқықтық қатынастары және осындай құқықтық қатынастардан туындайтын міндеттер туындамағаны туралы хабарлайды, бұл қандай да бір түрде ҚР АК 393-бабының ережелерімен белгіленген.
2.1. В целях соблюдения общественного порядка на территории Комплекса, Администрация отказывает в предоставлении доступа на территорию Комплекса:
2.1.1. лицам с холодным и огнестрельным оружием (в том числе с оружием газового, нервнопаралитического, травматического, пневматического, взрывного действия, электрошокерами, аэрозольными баллончиками и т.д.);
2.1.2. лицам с отравляющими и/или ядовитыми веществами и газами;
2.1.3. лицам, с наркотическими и токсическими веществами;
2.1.4. лицам, в поведении которых явно просматриваются признаки алкогольного, наркотического или иного вида опьянения, а также лицам с явно выраженным агрессивным и/или неадекватным поведением;
2.1.5. лицам, имеющим визуальные признаки инфекционных заболеваний, в грязной и специальной рабочей одежде, а также лицам, которые своим внешним видом и действиями нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и этики, действующие на территории Республики Казахстан;
2.1.6. лицам, с домашними животными;
2.1.7. лицам, распивающим спиртные напитки на территории Парковочной зоны Комплекса;
2.1.8. лицам, пытающимся пронести с собой на территорию Комплекса алкогольные и\или слабоалкогольные напитки;
2.1.9. несовершеннолетним лицам, не достигшим 18 летнего возраста без сопровождения законных представителей; 
2.1.10.лицам, пытающимся пронести с собой на территорию Комплекса колюще-режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки(кроме солнцезащитных очков)

2.1.11. лицам, отказавшимся от прохождения обязательной процедуры досмотра, действующей на территории Комплекса и включающей в себя прохождение рамки металлодетектера и аппарата по досмотру ручной клади и иного багажа Гостя (настоящим Комплекс информирует Гостя о том, что прохождение процедуры досмотра, как она приведена в комментируемом пункте – является существенным условием настоящего договора, о чем Комплекс прямо заявляет Гостю).
2.1.12. лицам, с оборудованием для фото и видео съёмки-дроны/квадрокоптеры.

2.2.. Прохождение Гостей на территорию Комплекса осуществляется исключительно через зону «Ресепшн», расположенную рядом с Парковочной зоной Комплекса, с обязательным оформлением гостевой карты (вопросы, касающиеся оформления гостевой карты, а также иные вопросы организационного характера Вы можете уточнить на ресепшене, у наших сотрудников). Оформление гостевой карты считается завершенным с момента внесения на эту карту суммы предоплаты. Минимальный размер предоплаты составляет 3 000 (Три тысячи) тенге. Гость вправе внести любую иную сумму, превышающую минимальный размер предоплаты. Гость вправе использовать внесенную в качестве депозита  денежную сумму, для частичной оплаты услуг баров и ресторанов, расположенных на территории Комплекса.

2.3Настоящим Комплекс информирует Гостя о том, что в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере защиты прав потребителей и безопасности пищевой продукции, у Комплекса перед Гостем возникает ряд обязательств, установленных государством, где среди прочих обязательств, присутствует ряд императивных требований:

— по обеспечению безопасности товаров (работ, услуг);

— по обеспечению надлежащего качества товаров (работ, услуг), реализуемых/оказываемых на территории Комплекса (согласно требованиям статьи 20 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей»);

— а также по соблюдению Комплексом требований, предъявляемых к безопасности пищевой продукции и процессам (стадиям) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, транспортировки, утилизации и уничтожения,

при исполнении вышеперечисленных обязательств, Комплекс, во избежание случаев отравления Гостей на территории Комплекса, пищевой продукцией домашнего производства, а также пищевой продукцией, приобретенной Гостем вне территории Комплекса, которая на момент прохождения Гостя через зону «Ресепшн» не имеет документов, удостоверяющих ее безопасность и подтверждающих ее происхождение, не допускает пронос такой пищевой продукции и напитков на территорию Комплекса (за исключением бутилированной воды из расчета 1 литра воды на человека и специального питания, предназначенного для малолетних детей, кормящих матерей).

Комплекс считает данное условие, установленное в абзаце первом пункта 2.3. настоящих Правил существенным условием договора, заключаемого между Гостем и Комплексом, о чем заявляет Гостю в настоящем пункте Правил.

2.4. Во избежание двойного толкования термина «существенное условие», Комплекс настоящим информирует Гостя о том, что под существенными условиями договора, согласно норм действующего гражданского законодательства Республики Казахстан понимаются условия о предмете договора, условия, которые признаны существенными законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абзац второй пункта 1 статьи 393 ГК РК)

  Достижением соглашения по всем существенным условиям возникающих между сторонами правоотношений будет являться сам факт прохождения Гостя на территорию Комплекса, с соблюдением процедур, описанных в настоящих Правилах (договоре).

Факт прохождения Гостя на территорию Комплекса, с точки зрения возникновения юридического факта – заключенного между сторонами договора, это факт совершенного Гостем конкретного, недвусмысленного конклюдентного действия, направленного на возникновение гражданских правоотношений именно между Гостем и Комплексом.

Комплекс также информирует Гостя о том, что в случае несогласия Гостя с любым из приведенных в тексте Правил существенных условий, договор между Комплексом и Гостем будет считаться не заключенным, а правоотношения сторон, и обязанности, вытекающие из таких правоотношений – не возникшими, как то установлено положениями статьи 393 ГК РК.

3.1. Кешен қонақтары міндетті:
3.1.1. Кешен аумағындағы басқа қонақтарға да, кешен қызметкерлеріне де қатысты балағат сөздер айтудан және қорлайтын, арандатушылық мінез-құлықтан аулақ болуға.
3.1.2. Кешеннің мүлкіне, оның ішінде қонаққа біраз уақытқа берілген жалға берілетін жабдыққа құрметпен қарауға.
3.1.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген және қорғалатын қоғамдық тәртіпті бұзбауға.
3.1.4. Кешен әкімшілігінің бірінші талабы бойынша құқыққа қайшы мінез-құлықты тоқтатуға, әйтпесе қонақты күзет қызметі шығарып салады және оның кешен аумағында болуы мерзімінен бұрын аяқталады.
3.1.5. Кешеннің және/немесе үшінші тұлғалардың мүлкін қонақ бүлдірген және/немесе жойған жағдайда, кешеннің мүлкіне, сондай-ақ барлық үшінші тұлғаларға келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндетті.
3.2. Кешен қонақтарына тыйым салынады:
3.2.1. Бұл үшін арналмаған жерлерде алкогольдік ішімдіктер мен темекі шегуге.
3.2.2. Қоқыс тастауға.
3.2.3. Арандатушылық және агрессивті әрекет етуге.
3.2.4. Кәмелетке толмаған балаларды ересектердің қарауынсыз жалғыз қалдыруға.
3.2.5. Жағажай клубының аумағынан жартылай киінген түрде шығуға (жүзу іш киімдерінде, купальниктерде, сыртқы киімсіз және т.б.).
3.2.6. Кешен Әкімшілігімен рұқсат етілмеген науқандарды (сауда және өзге де іс-шараларды) кешен аумағында жүзеге асыруға.
3.2.7. Осы үшін арнайы ұсынылатын орындардан тыс жерлерде, Кешен аумағында және кешеннің тұрақ аймақтарында тағамдар және алкогольдік ішімдіктерді тұтынып, сейіл құруға.
3.2.8. Көгалдар мен жасыл кеңістіктерді таптап, ағаштар мен пальмаларға өрмелеуге.
3.2.9. Көпірлерден, бөгеттерден және жағалаулардан, сондай-ақ балық аулауға арналмаған жерлерден балық аулауға және сүңгуге.
3.2.10. Арнайы бөлінбеген жерлерде шомылуға.
3.2.11. Кешен аумағындағы жасыл желектер мен қонаққа жалға берілген жабдықтарын қоса алғанда, кешеннің мүлкін бұзуға.
3.2.12. Кешен аумағын, соның ішінде көлдерді, кешен аумағындағы саябақ және серуендеу аймақтарын, сондай-ақ кіреберісте орналасқан кешеннің тұрақ аймағын ластауға.
3.2.13. От жағуға.
3.2.14. Кешен аумағында белгіленген арнайы және жалпы ережелерді бұзуға.
3.3. Кешен аумағында белгіленген тәртіп пен демалушылардың тыныштығын бұзатын, айналадағы адамдарға айқын құрметсіздік білдіретін басқа да іс-әрекеттер жасауға.
3.4. Қонақ арнайы және/немесе жалпы ережелерді бұзған жағдайда, кешен әкімшілігі қонаққа қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы, содан кейін оның кешен аумағынан тыс жерге шығуын талап етеді
3.5. Осы арқылы қонақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген нормаларды, кешен аумағында қолданылатын жалпы және/немесе арнайы Ережелерді бұзумен көрсетілген кешен аумағында қоғамдық тәртіпті бұзған жағдайда, кешен әкімшілігі осындай мінез-құлықты тоқтату мақсатында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген шараларды қабылдау үшін құқық қорғау органдарын тартуға және кінәлілерді әкімшілік және / немесе қылмыстық жауапкершілікке тартуға құқылы екендігі туралы хабардар деп есептеледі.

3.1. Гости Комплекса обязаны:
3.1.1. Воздерживаться от нецензурной брани и оскорбительного приставания к другим Гостям и сотрудникам Комплекса.
3.1.2. С уважением относиться к имуществу Комплекса, в том числе к прокатному оборудованию, предоставленному Гостю на время.
3.1.3. Не нарушать общественный порядок, установленный и охраняемый действующим законодательством Республики Казахстан.
3.1.4. По первому требованию Администрации Комплекса прекратить противоправное поведение, в противном случае Гость будет сопровожден на выход службой охраны, и его пребывание на территории Комплекса будет досрочно закончено.
3.1.5. В полном размере компенсировать ущерб, причиненный имуществу Комплекса, а также всех третьих лиц, в случае повреждения и/или уничтожения имущества Комплекса и/или третьих лиц Гостем.
3.2. Гостям Комплекса запрещается:
3.2.1. Распивать алкогольные напитки и курить в местах для этого не предназначенных.
3.2.2. Мусорить.
3.2.3. Вести себя вызывающе и агрессивно.
3.2.4. Оставлять несовершеннолетних детей одних, без присмотра.
3.2.5. Выходить с территории Пляжного Клуба в полураздетом виде (в плавках, купальниках, без верхней одежды и т.д.).
3.2.6. Осуществлять несанкционированные с Администрацией Комплекса акции (торговлю и иные мероприятия) на территории Комплекса.
3.2.7. Устраивать пикники с едой и распитием алкогольных напитков на территории Комплекса и Парковочных зон Комплекса, кроме мест, специально для этого предназначенных.
3.2.8. Топтать газоны и зеленые насаждения, а также лазить по деревьям и пальмам.
3.2.9. Рыбачить и нырять с мостов, дамб и насыпей, а также с тех мест, которые не предназначены для рыбалки.
3.2.10. Купаться в местах для этого не отведенных.
3.2.11. Ломать имущество Комплекса, включая зеленые насаждения и прокатное оборудование, предоставленное Гостю на территории Комплекса.
3.2.12. Загрязнять территорию Комплекса, включая озёра, парковые и прогулочные зоны на территории Комплекса, а также Парковочную зону Комплекса, расположенную на въезде.
3.2.13. Разводить костры. 
3.2.14. Нарушать установленные на территории Комплекса Специальные и Общие правила.
3.2.15. Фото и видеосъемка с использованием профессионального оборудования, в том числе использование дронов. Исключительным правом на публикацию фото(видео) материалов,снятых на территории Комплекса, обладает только Park Resort «Восемь озёр». 
3.3. Совершать другие действия, выражающие явное неуважение к окружающим, нарушающие установленный на территории Комплекса порядок и спокойствие отдыхающих.
3.4. В случае нарушения Гостем Специальных и/или Общих Правил, Администрация Комплекса вправе отказать в обслуживании Гостя с последующим сопровождением за пределы территории Комплекса.
3.5. Настоящим Гость считается проинформированным о том, что в случае нарушения общественного порядка на территории Комплекса, выраженного в нарушении норм, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, Общих и/или Специальных Правил действующих на территории Комплекса, Администрация Комплекса вправе привлечь правоохранительные органы для принятия ими мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан в целях пресечения подобного поведения и привлечения виновных к административной, и/или уголовной ответственности.

4.1. Кешен қонақтың алдында, кешен аумағында белгіленген арнайы және/немесе жалпы ережелерді бұзуы салдарынан қонақтың өміріне және/немесе денсаулығына келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
4.2. Кешен әкімшілігі тізімдеме арқылы қонақтың мүлкін жауапты сақтауға қабылдаған жағдайларды қоспағанда, қонақтың заттарының сақталуына жауапты болмайды.
4.3. Қонақ қала сыртындағы клуб аумағында қолданылып жүрген арнайы және/немесе жалпы ережелерді бұзудан туындаған қолайсыз салдарлардың туындау тәуекелдерін дербес көтереді.
4.4. Кешен әкімшілігі себебін көрсетпей, қонаққа қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
4.1. Комплекс не несет ответственности перед Гостем, за вред, причиненный жизни и/или здоровью Гостя, вследствие нарушения Гостем установленных на территории Комплекса Специальных и/или Общих Правил.
4.2. Комплекс не несет ответственности за сохранность вещей Гостя, за исключением случаев принятия Администрацией Комплекса вещей Гостя на ответственное хранение, осуществляемое под опись.
4.3. Гость самостоятельно несет риски возникновения неблагоприятных последствий, вызванных нарушением действующих на территории Загородного Клуба Специальных и/или Общих Правил.
4.4. Администрация Комплекса вправе отказать в обслуживании Гостя без указания причин.
4.5. За порчу имущества, принадлежащего комплексу, на Гостя налагается штраф в размере 200 000 (двести тысяч) тенге, в случае если ущерб превышает размер штрафа, Гость обязан возместить сумму в размере нанесенного ущерба.

5.1. Егер кешеннің жұмысына, қызметтер тізіміне және олардың құнына қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге келесі байланыс ақпараты бойынша хабарласуыңызды сұраймыз: Электрондық пошта –info@8ozer.kz
Телефон +7 727 330 09 90
5.2. Кешен қонақ үйде тұратындар үшін тәулік бойы жұмыс істейді. 

Демалысыңыз сәтті өтсін!
 

5.1. Если у Вас возникли вопросы, касающиеся работы Комплекса, перечня услуг и их стоимости, просьба обращаться к нам по следующим контактам: Электронная почта – info@8ozer.kz Телефон  +7727 330 09 90
5.2. Комплекс работает в круглосуточном режиме для проживающих в гостинице.

Контакты

Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Поселок Каменское Плато